sneak peek

To the awesomeness we are inventing.

01demo

Dashboard

Dashboard show all and only information you need to know. It shows month-on-month and year-to-date revenue, expense, and profit, composition of revenue and expense, change in cash, and cash cycle.

แดชบอร์ดรายงานผลการดำเนินงานทุกอย่างเท่าที่คุณต้องการ มันแสดงรายรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน แบบเดือนต่อเดือน หรือผลรวมทั้งแต่ต้นปี ส่วนประกอบต่างๆของรายได้และค่าใช้จ่าย การเปลี่ยนแปลงของเงินสด และวงจรเงินสด เพียงเท่านี้คุณก็วางแผนกลยุทธ์ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นได้ เพื่อความสำเร็จของคุณ

Pre-Register

Reporting

Puun’s reporting tool is very unique. Puun visualize financial information in an easy to understand and compare with the past result. With the beautiful design, it makes you enjoyable to see your accounting report and understand more about your business.

เครื่องมือการรายงานของพูนมีความโด่นเด่นและเป็นเอกลักษณ์ พูนแสดงข้อมูลทางการเงินให้ออกมาในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ และเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต ด้วยการออกแบบที่สวยงาม การอ่านข้อมูลทางบัญชีและเข้าใจธุรกิจของคุณจะเป็นเรื่องที่น่าเพลิดเพลิน

Pre-Register
02demo
03demo

Statement of Cash Flow

Statement of Cash Flow is the only financial report that tell you how your pocket change. ‘Cash’ flow in to 3 types of activity; operating, investing, and financing. You will know something that you don’t know from balance sheet and income statement.

งบกระแสเงินสดเป็นงบการเงินเพียงหนึ่งเดียวที่ทำให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของกระเป๋าเงินธุรกิจของคุณได้ เงิน สามารเถเปลี่ยนแปลงได้จาก 3 กิจกรรม คือ 1.การดำเนินงาน เช่น การซื้อ-ขายสินค้าบริการ 2. การลงทุน เช่น การซื้อเครื่องจักร โรงงาน และ 3. การจัดหาเงิน เช่น การกู้ยืม-คืนเงิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น คุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณไม่สามารถรู้ได้จากงบดุล หรืองบกำไรขาดทุน เช่น เงินของคุณไปจมที่สินค้า/ลูกหนี้/เจ้าหนี้/อื่นๆ เป็นต้น

Pre-Register

Analytics and Advice

Puun analytic tool is simple yet powerful. Puun analyze all your data and turn them into many of the most popular ratios e.g. Cash Cycle, Turn over rates, Profit magin rates, Risk analysis, etc. We turn these financial ratios and financial analyses into easy to understand graphics and describe in human language.

เครื่องมือวิเคราะห์ของพูนนั้นง่ายแต่ทรงพลัง เราวิเคราะห์ข้อมูลของคุณและแปรผลออกมาในรูปแบบของอัตราส่วนต่างๆที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น วงจรเงินสด อัตราหมุนเวียนต่างๆ อัตรากำไรต่างๆ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นต้น เรานำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เหล่านี้ออกมาเป็นรูปภาพที่ง่ายต่อการเข้าใจ และอธิบายเป็นภาษาคน

Pre-Register
04demo